Kategorie:

Co to są mapy akustyczne?

Mapy akustyczne, inaczej mapa hałasu czy mapa strategiczna hałasu.

to dokument, który ma postać mapy. Dokument pokazuje klimat akustyczny danego terenu, najczęściej miasta, opracowany na podstawie pomiarów hałasu drogowego, tramwajowego, kolejowego, lotniczego i przemysłowego, sporządzony w celu całościowej oceny narażenia na hałas pochodzący z różnych źródeł na danym obszarze lub w celu sporządzania ogólnych prognoz dla danego obszaru.

Mapy akustyczne stanowią graficzną prezentację rozkładu pola akustycznego na danym obszarze. Mapa hałasu obliczana jest na podstawie na podstawie przygotowanego modelu geometrycznego i akustycznego badanego obszaru.

Polskie normy

Pod koniec października 2012 roku w Polsce weszło w życie nowe rozporządzenie ministra środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 1109). Dopuszczalne poziomy natężenia hałasu drogowego w ciągu dnia wynoszą maksymalnie 68 dB, w nocy – 59 dB. Poprzednie normy zezwalały na poziom hałasu mieszczący się w przedziałach 50–65 dB w dzień i 45–55 dB w nocy.

Mapy akustyczne stanowią dzisiaj podstawowy element ekspertyz i opracowań akustycznych, których zadaniem jest:

  • planowanie obszarów zabudowy mieszkaniowej, tworzenie planów zagospodarowania przestrzennego, racjonalne gospodarowanie emisjami,
  • ocena oddziaływania inwestycji drogowych na środowisko (budowa nowych dróg, obwodnic, modernizacja istniejących szlaków komunikacyjnych),
  • ocena oddziaływania inwestycji przemysłowych na środowisko (budowa nowego zakładu przemysłowego, analiza możliwości obniżenia emisji hałasu z terenu istniejącego już zakładu, uzyskanie pozwolenia zintegrowanego, pozwolenia na emisję, itp.),
  • określanie źródeł hałasu odpowiedzialnych za przekroczenia wartości dopuszczalnych w środowisku, itp.),
  • racjonalne planowanie zakresu i kolejności prac wyciszeniowych,
  • szacowanie skuteczności planowanych działań wyciszeniowych na terenie zakładu.