Kategorie:

Co może Notariusz?

Notariusz swoje usługi świadczy w języku polskim, ale na życzenie może dokonać swojej czynności w innym języku. Czynności notarialnych notariusz dokonuje w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym. Może skorzystać z pomocy tłumacza przysięgłego.

Notariusz może dokonać takich czynności jak:
1) sporządza akty notarialne oraz sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
2) sporządza poświadczenia;
3) doręcza oświadczenia;
4) spisuje protokoły;
5) sporządza protesty weksli i czeków;
6) przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
7) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
8) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
9) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Wszystkie dokumenty, które sporządza Notariusz Poznań powinny być zrozumiałe oraz przejrzyste.  Notariusz podczas dokonywaniu czynności notarialnych ma obowiązek czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i  interesów stron, czy też osób, dla których sporządza czynność. Notariusz powinien również udzielić wszelkich wyjaśnień, które dotycza czynności notarialnej.