Co może Notariusz?

08-01-2012 przez admin Zostaw odpowiedź »

Notariusz Poznań – zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. (tekst jednolity: Dz.U. 2008 r. Nr 189 poz. 1158) – Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialnych może dokonywać również asesor notarialny zatrudniony w kancelarii notarialnej. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Dlatego kupując nieruchomości oborniki musisz udać się do Notariusza.

Notariusz swoje usługi świadczy w języku polskim, ale na życzenie może dokonać swojej czynności w innym języku. Czynności notarialnych notariusz dokonuje w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym. Może skorzystać z pomocy tłumacza przysięgłego.

Notariusz może dokonać takich czynności jak:
1) sporządza akty notarialne oraz sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
2) sporządza poświadczenia;
3) doręcza oświadczenia;
4) spisuje protokoły;
5) sporządza protesty weksli i czeków;
6) przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
7) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
8) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
9) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Wszystkie dokumenty, które sporządza Notariusz Poznań powinny być zrozumiałe oraz przejrzyste.  Notariusz podczas dokonywaniu czynności notarialnych ma obowiązek czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i  interesów stron, czy też osób, dla których sporządza czynność. Notariusz powinien również udzielić wszelkich wyjaśnień, które dotycza czynności notarialnej.

Reklama

Komentarze wyłączone.